Home
CanGio Mangrove
Personnel
Activeties
Event & news
Training
Publications
DON Vietnam
Symposium
Contact
Links
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
Vietnam EPN Database | CSDL Tuyến Trùng EPN Việt Nam
on 24-06-2016

Cơ sở dữ liệu Tuyến trùng EPN tại Việt Nam (18 loài)

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT

*****************************************************

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP VIỆN HÀN LÂM KH & CN VN

VAST.ĐL.04/13-14

**********************

CƠ SỞ DỮ LIỆU TUYẾN TRÙNG EPN Ở VIỆT NAM

VIETNAM EPN DATABASE

 

PHẦN I

HỆ THỐNG PHÂN LOẠI TUYẾN TRÙNG EPN

 

PHẦN II

PHÂN LOẠI TUYẾN TRÙNG EPN

 

PHẦN III

ĐẶC TRƯNG PHÂN TỬ VÀ QUAN HỆ PHÁT SINH CỦA CÁC LOÀI TUYẾN TRÙNG EPN Ở VIỆT NAM

 

PHẦN IV

MÔ TẢ CÁC LOÀI TUYẾN TRÙNG EPN Ở VIỆT NAM

1.     Steinernema backanense Phan, Spiridonov, Subbotin & Moens, 2006

2.     Steinernema cumgarense Phan, Spiridonov, Subbotin  & Moens, 2006

3.     Steinernema eapokense Phan, Spiridonov, Subbotin & Moens, 2006

4.     Steinernema guandongense Qiu, Fang, Zhou, Pang & Nguyen 2004

5.     Steinernema huense Phan, Mracek, Puza, Nermut & Jarosova, 2014

6.     Steinernema loci Phan, Nguyen & Moens, 2001

7.     Steinernema longicaudum Shen & Wang, 1992

8.     Steinernema nepalense Hari, Bahadur, Lieven, Sergei, Hira & Maurice, 2011

9.     Steinernema phuquocense n. spec.

10.   Steinernema robustispiculum Phan, Subbotin, Waeyenberge & Moens, 2004

11.   Steinernema sangi Phan, Nguyen & Moens, 2001

12.   Steinernema sasonense Phan, Spiridonov, Subbotin & Moens, 2006

13.   Steinernema siamkayai Stock, Somsook & Reid, 1998

14.   Steinernema surketense Hari, Bahadur, Lieven, Sergei, Hira & Maurice, 2011

15.   Steinernema tami Pham, Nguyen, Reid & Spiridonov, 2000

16.   Steinernema thanhi Phan, Nguyen & Moens, 2001

17.   Heterorhabditis baujardi Phan, Subbotin, Nguyen & Moens, 2003

18.   Heterorhabditis indica Poinar, Karunakar & David, 1992

 

 

Visited: 5388

Admin: Nguyen Dinh Tu